Dansk drikkevand fyldt med bakterier

Sygdomsfremkaldende bakterier i drikkevandet!
af Poul-Erik Nielsen, Sc.D.


Bakterier i vandrør
Drikkevandet i Danmark er generelt af fin kvalitet sammenlignet med mange andre lande, men alligevel har der i løbet af de seneste ti år været flere hundrede hændelser, som tilsammen har påvirket over hundrede tusinde danskere og ofte i ugevis. colibakterier
Vandforureningerne koster dyrt for de berørte vandværker, og generer ikke bare borgerne, men også industrien og hospitaler. Tilsammen koster sådanne forureninger samfundet mange millioner om året.

Bakterier i store mængder
I Danmark stammer over 85 pct. af vores drikkevand fra grundvand. På grund af den generelt gode vandkvalitet, bliver grundvandet ofte kun iltet og filtreret, før det sendes ud til forbrugerne som rent drikkevand. Desinficering med f.eks. klor, som man kender fra udlandet, bruges kun i få tilfælde, og derfor smager og lugter vores drikkevand godt i forhold til mange andre steder. Men der sker en større og større forbrug af klor og sandelig, om ikke man nu taler om tillige at tilsætte det skadelige stof fluor, hvilket er mindst lige så skadelig for den menneskelige organisme som klor!
På grund af den skånsomme behandling, indeholder det meste danske drikkevand naturlige grundvandsbakterier i koncentrationer op til 1000 mio, bakterier pr. liter drikkevand. Bakterierne stammer fra den almindelige bakteriefauna i jorden og i grundvandsmagasinerne, og repræsenterer sjældent nogen sundhedsrisiko. Flere af bakterierne er endda involveret i en række nyttige bio-geokemiske renseprocesser, der forbedrer vandkvaliteten.

Colibakterier
Bakterier i drikkevandet er således både naturligt og normalt, og problemet opstår først, når fremmede bakterier kommer udefra og ind i vandforsyningen.
Det kan ske, hvis afføring - fækalier - fra dyr eller mennesker ved et uheld eller uagtsomt kommer i kontakt med grundvandet eller trænger ind i sårbare dele af vandforsyningen. Dette kaldes fækal forurening og skyldes ofte efterladenskaber fra fugle andre dyr, men kan også skyldes forurening med spildevand. I forbindelse med fækale forureninger kommer der ikke bare coliforme bakterier ("colibakterier") men også mange andre uønskede mikroorganismer og virus ind i drikkevandet. Tilstedeværelsen af coliforme bakterier indikerer; at noget er galt. Det er naturligvis hverken ønskeligt eller sundt at drikke denne type vand.
Så snart der er konstateret en fækal forurening, beder man folk om at koge vandet, og eksperterne går i gang med at kortlægge forureningen.  Her er det en stor hjælp for myndighederne at vide, hvilken type forurening, der er tale om, og hvordan de fremmede mikroorganismer opfører sig i drikkevandet, så forureningen kan stoppes hurtigst muligt.

Overlevelse på trods døde og levende e. coli bakterier
På Aalborg Universitet har man i nogle år arbejdet med bakteriers overlevelse i næringsfattige miljøer i drikkevand. De har bl.a. studeret almindelige colibakterie, E. coli, fordi denne organisme er én af de bakterier, man måler for ved rutinekontrol af drikkevand.
E. coli findes normalt i tarmen på mennesker og varmblodede dyr, hvor der er varmt og godt med næring. Ud et bakteriemæssigt synspunkt er her tale om meget luksuriøse omgivelser (også kaldt miljøer), så når en bakterie som E.coli flyttes fra sine varme og trygge omgivelser i tarmen ud i det næringsfattige og kolde drikkevand, kræver det en del tilpasning, hvis den skal overleve.
Først må bakterien lære at 'sætte tæring efter næring’ og sænke sit stofskifte dramatisk i det næringsfattige drikkevand. Bakterien bliver nærmest inaktiv og bruger så lidt energi som muligt, mens den på bedre tider. Dernæst må den begynde at tære på sine indre energireserver for at holde sig i gang, nøjagtigt som folk på slankekur tærer på fedtet.

Overlever i drikkevand
Den almindelige antagelse på drikkevandsområdet i Danmark har været, at fremmede bakterier ville dø forholdsvis hurtigt i næringsfattigt drikkevand. Det er desværre rigtigt. Resultaterne fra Aalborg Universitet viser, at bakterier som E-coli kan overleve i uger og endda måneder i drikkevand! Resultaterne viser samtidig, at ilt-forholdende kan have stor betydning for overlevelsen, således at lave ilt koncentrationer kan gøre det muligt for bakterien at overleve endnu længere. E. coli bakterier på en overflade
Den lave drikkevandstemperatur  i Danmark (ofte under 12 grader C) er også en fordel for bakterierne, idet E.coli og andre fækale bakterier har lettere ved at skrue ned for stofskiftet, når det er koldt og dermed rækker energireserverne længere. E.coli kan således overleve fire gange længere i drikkevand ved 8 grader C sammenlignet med 20 grader C.

Bakterier i dvale
Det lave stofskifte betyder, at nogle E coli efter uger i drikkevand kan komme i en dvaletilstand, hvor de stadig reagerer på næringsstoffer, men længere kan gro (eller dyrkes) ved brug af traditionelle metoder. I praksis har det den konsekvens, at en del af bakterierne i drikkevandet ikke kan detekteres med dyrkningsbaserede metoder i laboratoriet, så der er sandsynligvis flere bakterier i drikkevandet, end man måler!  
Nogle af disse ’aktive, men ikke dyrkbare bakterier’ kan tilsyneladende genoplives og gro, hvis de placeres i et miljø, hvor der tidligere har vokset bakterier af samme type.
Også andre forskere har beskrevet tilfælde af aktive, men ikke dyrkbare, sygdomsfremkaldende mikroorganismer i forskellige miljøer.
Disse ’døde bakterier’ er ikke helt så døde, som man oprindeligt havde regnet med. Forekomsten af disse slumrende bakterier er fascinerende for en mikrobiologi, men er naturligvis også interessant set ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt.

Biofilm - en ukendt faktor
Den store vandgennemstrømning i de fleste vandforsyninger er den bedste garanti for at fremmede bakterier bliver fortyndet, i hvert fald de fritlevende bakterier. Problemet er, at både de fremmede og naturlige bakterier ofte finder sammen i små klumper og sætter sig på indersiden af rørene. Her kan de sidde længe i en såkaldt biofilm, som ikke sådan lige kan skylles ud.
Biofilm i drikkevandssystemer består af mange forskellige mikroorganismer (bakterier, svampe, virus og protozoer) indlejret i en bakterieslim bestående af organiske polymerer og forskellige uorganiske forbindelser.
Biofilmen indeholder ofte flere organiske næringsstoffer end det omgivende vand og kan i et vist omfang beskytte bakterierne mod det hårde liv i det kolde næringsfattige drikkevand. Biofilm i drikkevandssystemer kan indeholde mere end 1 million bakterier pr. kvadratcentimeter overflade!
Problemet med biofilm, er for det første, at udvaskningen af fremmede bakterier forsinkes – længe efter at de fritlevende bakterier er ude af systemet, kan bakterierne i biofilmen stadig sidde i rørene.
De fremmede bakterier kan frigøre sig fra biofilmen lidt efter lidt, og dermed forurene vandet længe efter, at man egentlig troede, at systemet var rent! For det andet betyder bakteriernes dvaletilstand, at man kan have besvær med at afgøre, om der overhovedet er fremmede bakterier tilstede.
Der findes i dag meget begrænset viden om sygdomsfremkaldende mikroorganismers evne til at overleve i biofilm i dansk drikkevand.
Undersøgelserne ved Aalborg Universitet viser, at E.coli overlever længere i biofilm end i selve drikkevandet. Dette skyldes bl.a., at biofilm også repræsenterer et miljø med øget konkurrence i forhold til det omgivende vand, og bakterierne risikerer ganske enkelt at blive spist af andre organismer i biofilmen.

Bakterier kan føre til alvorlige sygdomme
Amerikaneren, Professor, Dr. Royal Raymond Rife, hvilken byggede verdens mest avancerede mikroskop, hvormed han kunne studere levende mikroorganismer, konstaterede til sin forbavselse, at der fandtes E.coli rod-bakterie i hvert eneste tilfælde af kræftpatienter.
Konstateringen skete ved at han fandt den elektriske frekvens på mikroorganismen som fremkalder cancer (avanceret, 32 siders hæfte med forklaring kan rekvireres) og da canceren (som i øvrigt var at finde i hele 16 lag) var fjernet, dukkede der en ny uopdaget mikroorganisme op, E.coli rod bakterien som tillige måtte fjernes.
Herudover har Dr. Gerald H. Smith (USA) konstateret, at hver eneste af de cancerpatienter han har diagnosticeret, også var inficeret med tungmetaller, blandt andet kviksølv. Forklaring om bakterier i dansk drikkevand
Konstateringen er indlysende – drik sundt og rent vand, som har evnen til at udvaske ophobede skadelige mikroorganismer, syreophobninger og tungmetaller fra kroppen, og som samtidig kan tilføre kroppen livsvigtige naturlige mineraler! Læs eventuelt yderligere omkring de af Jupiter Science producerede ionisere/alkalizere, som for øvrigt er medicinsk godkendte i både Japan og Kina.

Overlevelse i drikkevand
For få år siden regnede man med, at E.coli og andre fækale bakterier ikke kunne overleve mere end nogle få dage i dansk drikkevand. Nye undersøgelser viser imidlertid, at E.coli kan overleve i mange uger.
E.coli gror og formerer sig i almindelige danske vandforsyninger. Efter længere tids ophold i næringsfattigt drikkevand kan sult og stress medføre, at nogle E.coli glider over i dvaletilstand, hvor de stadig har et aktivt stofskifte, men ikke kan opdages med traditionelle dyrkningsmetoder i laboratoriet.
Nogle af disse bakterier kan vækkes fra deres dvaletilstand og begynde at vokse igen under optimale forhold, hvorimod andre forbliver "ikke dyrkbare".   

- ©  COPYRIGHT ALKAWAY.DK  -